Privacy Policy

s.v. A.G.T. Sportvereniging van het personeel
der Amsterdamse Gemeente Tram
Opgericht 9-12-1919
Ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
Dossiernummer: 33247318
Website: www.agtsport.nl

Privacy Policy
s.v. A.G.T. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. s.v. A.G.T. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
⦁ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy document.
⦁ Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
⦁ Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
⦁ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
⦁ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
⦁ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als s.v. A.G.T. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van s.v. A.G.T.
Persoonsgegevens van leden worden door s.v. A.G.T. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
⦁ Administratieve doeleinden
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
⦁ Het lidmaatschap van de vereniging
Voor de bovenstaande doelstelling kan s.v. A.G.T. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
⦁ Voornaam
⦁ Tussenvoegsel
⦁ Achternaam
⦁ Adres en huisnummer
⦁ Woonplaats
⦁ Geslacht
⦁ Tak van sport
⦁ Telefoonnummer
⦁ E-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door s.v. A.G.T. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
⦁ Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Er kan zich een situatie voordoen dat leden zelf in de gelegenheid zijn gegevens aan te vullen of te muteren, zoals de leden van A.G.T.-onderwatersport (op de site www.onderwaterport.org). Zij hebben hiervoor zelf een inlogcode met wachtwoord van de NOB gekregen.
Bewaartermijn
s.v. A.G.T. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
⦁ Alle personen die namens s.v. A.G.T. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
⦁ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
⦁ Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
⦁ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
⦁ Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Indien er onverhoopt toch sprake is van een informatie-incident of datalek en gegevens van leden onbedoeld bij anderen terecht komen worden de volgende stappen doorlopen:
⦁ Het Hoofdbestuur s.v. A.G.T. wordt op de hoogte gesteld. Zij beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een datalek.
⦁ Leden van wie de gegevens zijn gelekt, worden geïnformeerd.
⦁ Actie wordt ondernomen om
a) het datalek direct te stoppen
b) de gelekte data direct te laten vernietigen
c) een dergelijk datalek in de toekomst te voorkomen
⦁ Hiervan wordt een aantekening gemaakt door de secretaris
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven, die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze bestuursleden. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
s.v. A.G.T.
Antony Moddermanstraat 2
1063LP Amsterdam